1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Sanctuary of Zeus on the Acropolis
Parthenon
Pandroseion
Parthenon
Theatre of Dionysus
Mount Lycabettus and Athens